Regulaminy promocji

Regulamin promocji dla zalogowanych klientów

 1. Definicje i postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady promocji dla zalogowanych klientów sklepu internetowego MamyZakupy.pl, zwany dalej Promocją.

 2. Definicje:

 • Organizator - Organizatorem Promocji jest Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121361, kapitał zakładowy w wysokości 12.200.000,00 zł, NIP 824-100-08-56.

 • Uczestnik – Klient indywidualny lub firma sklepu MamyZakupy.pl, który spełnia warunki określone w §2.

 • Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej: www.mamyzakupy.pl.

 • Zakupy – zakupy produktów, dostępnych w serwisie MamyZakupy.pl dokonywane przez Klientów indywidualnych lub firmę w sklepie internetowym MamyZakupy.pl.

 • Konto klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Uczestników w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 1. Program trwa od dnia 25.11.2021r. od godz. 00:00 przez czas nieokreślony.

 2. W przypadku, gdy Organizator zdecyduje o zakończeniu trwania Promocji, poinformuje o tym Uczestników poprzez wysłanie informacji o zakończeniu trwania Promocji, odpowiednio, na adres korespondencyjny lub adres e-mail Uczestnika lub za pomocą wiadomości SMS na adres lub numer telefonu, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika przy rejestracji w Sklepie. Informacja taka zostanie przesłana z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni. W tym samym terminie Organizator umieści informacje o zakończeniu trwania Promocji na stronie internetowej: www.mamyzakupy.pl.

 1. Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji jest każdy zarejestrowany klient indywidualny lub firmowy, czyli taki który założył Konto klienta na stronie MamyZakupy.pl.

 2. Uczestnik może korzystać z benefitów wynikających z Promocji począwszy od pierwszych zakupów.

 1. Korzyści dla Uczestnika promocji dla zalogowanych klientów

 1. W momencie założenia Konta klienta, Uczestnik otrzymuje rabat w wysokości 3% na zakup produktów dostępnych w serwisie www.mamyzakupy.pl. Rabat 3% jest wielokrotnego użytku. Rabat ten nie obejmuje mlek początkowych, czyli do początkowego żywienia niemowląt (od 0 do 6. miesiąca życia).


 


 


 

 1. W czasie trwania specjalnych akcji promocyjnych Organizator dołącza do zamówień dokonanych przez Uczestnika bezpłatne próbki produktów marki Nutricia. O aktualnych akcjach promocyjnych Organizator informuje Użytkowników na stronie www.mamyzakupy.pl.

 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa lub e-mailem na adres bok@mamyzakupy.pl.

 2. Nutricia Polska Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację Uczestnika oraz poinformuje go o decyzji dotyczącej reklamacji, na piśmie na adres do korespondencji Uczestnika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Nutricia Polska Sp. z o.o. może wprowadzić zmiany do Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników W przypadku zmiany regulaminu przez Organizatora Uczestnicy mają prawo do wypowiedzenia udziału w akcji promocyjnej, nie będąc przy tym obciążonym dodatkowymi obowiązkami lub kosztami.

 2. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z treścią aktualnego regulaminu zostanie ogłoszona przez Nutricia Polska Sp. z o.o. na stronie internetowej www.mamyzakupy.pl.

 3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mamyzakupy.pl.


 


 


 

REGULAMIN PROMOCJI:

OFERTA SPECJALNA na produkty BoboVita: 2+1 i 1+1

1. Organizatorem niniejszej promocji jest L-W. Lebda-Wyborny Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Plac Niepodległości 5/1, 41-712 Ruda Śląska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342766, NIP: 6412355827 oraz Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, kod pocztowy: 00-728 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS:0000121361, prowadzonego przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8241000856, REGON: 710307507. 2. Niniejsza promocja trwać od 29.10.2021 roku do wyczerpania zapasów produktów w cenie promocyjnej przewidzianych do sprzedaży na stronie www.mamyzakupy.pl. 3. Niniejsza promocja adresowana jest do klientów MamyZakupy, będących konsumentami lub przedsiębiorcami, którzy w okresie jej trwania dokonają zakupu na stronie www.mamyzakupy.pl zgodnie z punktem 4 poniżej (dalej Uczestnicy). 4. Niniejsza promocja polega na możliwości zakupu przez Uczestnika na stronie www.mamyzakupy.pl wybranych produktów BoboVita:

1) w mechanizmie 2+1 – przy zakupie dwóch wybranych produktów Uczestnik otrzymuje trzeci ten sam produkt gratis. Produkty objęte promocją: • 8591119001900 BV JABŁKA,TRUSK I GRUSZWILLIAM • 5900852045608 BV PORCJA ZBÓŻ BZML OWSIA Z RYŻ • 5900852046070 BV KASZKA ML-RYZ MALINA B/CUK • 5900852931956 BV WARZYWA W POT Z KRÓ

2) w mechanizmie 1+1 – przy zakupie jednego produktu Uczestnik otrzymuje drugi ten sam produkt gratis. Produkty objęte promocją: • 5900852041792 BV BIO JABŁKO BRZOSKWINIA PIGWA • 5900852924484 BV ZIELONE WARZYWA Z INDYKIEM • 5900852931949 BV MARCHEWKOWA Z RYŻEM

6. Uczestnicy niniejszej promocji mogą z niej skorzystać poprzez stronę internetową www.MamyZakupy.pl 7. Uczestnicy mogą wielokrotnie korzystać z promocji. 8. W przypadku, gdy Uczestnik będący konsumentem, który dokonał zakupu, o którym mowa w punkcie 4, na odległość, tj. np. przez Internet i który następnie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy w zakresie sprzedaży produktów nabytych w cenie standardowej (przez co przestał spełniać warunek skorzystania z promocji), z przyczyn innych niż wada produktu, będzie zobowiązany do zwrotu również promocyjnych produktów. Postanowienia niniejszego punktu dotyczyć będą również osób fizycznych składających zamówienia w ramach niniejszej promocji, o ile te zamówienia są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego. 10. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane na adres: bok@mamyzakupy.pl lub listem poleconym na adres: ul. Oświęcimska 126a, 41-707 Ruda Śląska, w okresie trwania Promocji, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia tj. wyczerpania zapasów promocyjnego produktu (decyduje data doręczenia do Organizatora). 11. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać z dopiskiem „Reklamacja – OFERTA SPECJALNA na produkty BoboVita: 2+1 i 1+1”. 12. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny (jeśli reklamacja została wysłana listem poleconym), opcjonalnie – numer telefonu, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 13. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi w analogiczny sposób, w jaki przesłała reklamację, tj. listem poleconym lub mailowo. Organizator może ponadto powiadomić o rozstrzygnięciu reklamacji telefonicznie (jeśli Uczestnik podał swój numer telefonu). 14. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 15. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 16. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest właściciel strony internetowej „mamyzakupy.pl” - Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000121361, NIP: 8241000856, REGON: 710307507 oraz Sprzedawca - L-W. Lebda-Wyborny Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pl. Niepodległości 5, 41-712 Ruda Śląska, NIP: 6412355827, REGON: 240174139, KRS: 0000342766 17. Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania danych:

I. w przypadku Nutricia przez e-mail: iod.nutricia@danone.com lub korespondencyjnie, na powyższy adres;

II. w przypadku Sprzedawcy: bok@mamyzakupy.pl 18. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej regulaminu. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych. 19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Przykładem powyższej zmiany Regulaminu jest zwiększenie puli produktów przewidzianych do wydania w Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony MamyZakupy.pl poprzez opublikowanie zmian.

Dlaczego warto być z nami?

Rabat 3% dla zalogowanych

Załóż konto w naszym serwisie – ciesz się rabatem 3% na zakupy i bądź na bieżąco z ofertami specjalnymi!

Załóż konto!

Wysoka jakość produktów

Skład naszych produktów został starannie opracowany w trosce o prawidłowy rozwój najmłodszych.

Dowiedz się więcej!

Darmowa dostawa

Gwarantujemy darmową dostawę dla zamówienia o łącznej wartości powyżej 100 zł.

Dowiedz się więcej!

Wsparcie ekspertów Careline

Zespół naszych ekspertów w dziedzinie żywienia niemowląt i małych dzieci chętnie wesprze Cię w macierzyńskich wyzwaniach i troskach.

Dowiedz się więcej!

Porady naszych ekspertów

Jak krok po kroku bezpiecznie rozszerzać dietę niemowlęcia?

W pierwszych 6 miesiącach życia karmienie piersią może być jedynym i wystarczającym sposobem zaspokajania potrzeb żywieniowych niemowlęcia.

Czytaj więcej
Jak kompleksowa kompozycja mleka matki wpływa na odporność dziecka?

Mleko mamy od wielu lat jest przedmiotem badań naukowców. Na podstawie ich analiz ustalono przykładowo, że dzięki kompleksowej kompozycji składników pokarm kobiecy ma istotne znaczenie dla organizmu niemowlęcia.

Czytaj więcej
Produkty bio i eko dla najmłodszych – na co zwrócić uwagę

Na naszych talerzach coraz częściej gości żywność bio i eko. Wybieramy produkty ekologiczne, pochodzące z certyfikowanych ekologicznych upraw i hodowli.

Czytaj więcej